استفتــا
پاسخ: در فرض سؤال در مسائلی که به فتوای مرجع تقلید اول عمل کرده است احتیاطاً جایز نیست و اما در غیر آنها اشکال ندارد.
پاسخ: هر نوع روزه برای صحت اعتكاف كافی است.
پاسخ: اعتكاف برای زن نيز مستحب است مشروط به اين كه چنانچه شوهر دار است منافی با حقوق او نباشد و پيشگيری از حيض با خوردن قرص اشكال ندارد.
پاسخ: زمان نيت اعتكاف، زمان نيت روزه آن است و چنانچه اول شب نيت شود و تا اذان صبح استمرار داشته باشد كافی است.
پاسخ: تجديد نيت در روز سوم لازم نيست.
پاسخ: اصل اعتكاف مستحب است و بر اثر نذر و عهد و قسم واجب می شود، و قصد وجه استحباب و وجوب لازم نيست ولی قصد وفاء به نذر و عهد و قسم لازم است.