")
نماز وحدت به امامت آيت الله موسوی اردبيلی در دانشگاه تهران 17-11-63
نماز جمعه