")
نماز جمعه در دانشگاه تهران به امامت آيت الله موسوی اردبيلی 7-6-64
نماز جمعه