")
نماز جمعه تهران به امامت آيت الله موسوی اردبيلی در دانشگاه تهران 9-7-61
نماز جمعه