")
نماز جمعه تهران به امامت آيت الله موسوی اردبيلی در دانشگاه تهران 14-2-63
نماز جمعه