")
نماز جمعه تهران به امامت آيت الله موسوی اردبيلی 1-12-59
نماز جمعه