")
نماز جمعه به امامت آيت الله موسوي اردبيلی در دانشگاه تهران 4-8-63
نماز جمعه