")
نماز جمعه به امامت آيت الله موسوي اردبيلي در دانشگاه تهران 2-11-61
نماز جمعه