")
نماز جمعه به امامت آيت الله موسوی اردبيلی در دانشگاه تهران 17-8-64
نماز جمعه