")
نماز جمعه به امامت آيت الله موسوی اردبيلی 2-4-1368
نماز جمعه