")
دیدار رئيس دفتر تبليغات اسلامی، آقای واعظی
دیدارهای سال 1390