")
دیدار مسئولین فرودگاه سلفچگان
دیدارهای سال 1390