")
دیدار دانش آموزان و دانشجویان یزد و اردبیل
دیدارهای سال 1390