")
دیدار اعضای مرکز اسلامی امام علی - گلزن کیشان - آلمان آقای مجاهدی
دیدارهای سال 1390