")
دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی
دیدارهای سال 1390