")
دیدار دكتر سيد محمد جواد حجازي موسس و متولي مسجد الغدير در كانادا
دیدارهای سال 1390