")
دیدار اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكی
دیدارهای سال 1390