")
دیدار دانش آموزان مدرسه راهنمايی قيطريه
دیدارهای سال 1390