")
دیدار با آیت الله هاشمی رفسنجانی
آیت الله هاشمی رفسنجانی