")
دیدار اساتید دانشکده ستاد فرماندهی ارتش 1362/10/12
تصاویر