")
سخنرانی در سمینار وحدت حوزه و دانشگاه 19-9-64
تصاویر