")
سخنرانی افتتاح مجلس شورای اسلامی 10-3-1363
تصاویر