")
مصاحبه مطبوعاتی با اعضای ستاد پيگيری فرمان امام 5-3-1362
تصاویر