")
مصاحبه اختصاصی ميرحسين موسوی با آيت الله موسوی اردبيلی 27-9-1361
تصاویر