")
مراسم افتتاح تونل انحرافی سد پانزده خرداد 19-3-1367
تصاویر