")
گزارش از هيئت سه نفره (آقایان یزدی، اشراقی، مهدوی کنی) با حضور آيت الله موسوي اردبيلي 11-3-1360
تصاویر