")
سمينار 15 خرداد در حسينيه ارشاد و سخنرانی آیت الله موسوی اردبیلی در آن مجلس 12-3-1363
تصاویر