")
گزارشی از سخنرانی آيت الله موسوی اردبيلی در جمع ورزشکاران 16-8-1361
تصاویر