")
شرکت در انتخابات در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی
انتخابات