")
جلسه اعضای بعثه با حضرت آیت الله موسوی اردبیلی قبل از سفر حج معظم له
دیدارهای سال 1389