چند مسأله:
چند مسأله:

«مسأله 1 » اگر شوهر بميرد و از هيچ زنى فرزند نداشته باشد، همسر دائمى او يك چهارم مال را به ارث مى برد و بقيه را به وارثان ديگر مى دهند؛ و اگر شوهر از آن زن يا از زن ديگر فرزند داشته باشد، يك هشتم اموالش به همسر و بقيه به وارثان ديگر داده مى شود.
واگرچه بعيد نيست گفته شود كه: «زن يك چهارم يا يك هشتم مذكور را از همه اموال شوهر خواه منقول ـ مانند سرمايه، پول، فرش، لباس و ساير لوازم زندگى ـ و خواه غير منقول مانند زمين ارث مى برد، ولى زنى كه از لحاظ سنى و داشتن يا نداشتن اولاد و جهات ديگر، مظنّه ماندن او در خانه مرد كم است، از زمين خانه اى كه محل زندگى مرد و خانواده او بوده و قيمت آن زمين ارث نمى برد و نيز از خود هوايى آن، مثل بنا و درخت ارث نمى برد و فقط از قيمت هوايى آن ارث مى برد؛ همچنين از زمين ها و خانه هاى ديگر مرد كه به عنوان سرمايه او محسوب مى شدند و نه محل زندگى خانواده اش، ارث مى برد؛ ولى با اين حال احتياط واجب آن است كه بقيه ورثه با زن در مورد زمين ها و خانه هايى كه محل زندگى مرد و خانواده اش بوده، مصالحه نمايند.
«مسأله 2 » اگر مرد در مرضى كه به واسطه آن از دنيا رفته زنى را عقد كرده و با او نزديكى نكرده باشد، آن زن از او ارث نمى برد و حق مهريه هم ندارد؛ ولى اگر زن در حال بيمارى شوهر كند و به آن بيمارى از دنيا برود، شوهرش ـ اگر چه با او نزديكى نكرده باشد ـ از او ارث مى برد.
«مسأله 3 » اگر زن دائمى بميرد و فرزند نداشته باشد، نصف همه مال او را شوهر و بقيه را ديگر وارثان مى برند؛ و اگر از آن شوهر يا شوهر سابق خود فرزند داشته باشد، يك چهارم همه مال را شوهر و بقيه را وارثان ديگر مى برند.
«مسأله 4 » اگر زنى بميرد و جز شوهر هيچ وارثى نداشته باشد، همه مال او به  شوهر مى رسد؛ و اگر مردى بميرد و جز زن وارث ديگرى نداشته باشد، يك چهارم مال به زن مى رسد و بقيه مال امام مسلمين است كه در زمان غيبت به فقيه جامع الشرايط مى رسد.
«مسأله 5 » زن نمى تواند در چيزهايى كه از آنها ارث نمى برد بدون اجازه ساير ورثه تصرف كند. و نيز بنابر احتياط واجب ورثه ديگر هم تا هنگامى كه سهم زن را نداده اند نمى توانند در ساختمان و چيزهايى كه زن از قيمت آنها ارث مى برد بدون اجازه او تصرف كنند؛ و چنانچه پيش از دادن سهم زن اينها را بفروشند، در صورتى كه زن معامله را اجازه دهد صحيح مى باشد، وگرنه نسبت به سهم او باطل است.
«مسأله 6 » اگر مرد زنش را طلاق رجعى دهد، هر يك از زن يا شوهر اگر قبل از تمام شدن عدّه طلاق بميرد ديگرى از او ارث مى برد؛ ولى اگر بعد از گذشتن عدّه طلاق رجعى يا در بين عدّه طلاق بائن يكى از آنان بميرد، ديگرى از او ارث نمى برد.
«مسأله 7 » در ازدواج موقت بين زن و شوهر ارث نيست؛ ولى چنانچه در ضمن عقد شرط كنند كه در صورت مرگ هر كدام ديگرى از او ارث ببرد و يا فقط مرد از زن و يا فقط زن از مرد ارث ببرد، بايد طبق شرط عمل شود؛ و فرزندى كه از ازدواج موقت به دنيا مى آيد مانند فرزندان زن دائم ارث مى برد.