")
انتظارات علمی از حوزه های علمیه
توصیه های فرهنگی

جمعه27 ارديبهشت 1370 ـ دانشگاه تهران

علوم اسلامى به دو نوع تقسيم مى شوند. برخى از آنها مانند فلسفه، اقتصاد، تعليم و تربيت، مديريت و جامعه شناسى و ... زادگاهشان اسلام نيست؛ اما اسلام در باره آنها حرف و نظر دارد.

نوع دومِ علوم اسلامى، علومى هستند كه زادگاهشان اسلام است و در اسلامْ متولد شده اند؛ مانند: فقه، اصول فقه، رجال، تفسير قرآن، حديث، درايه و مانند اينها. اين علوم اسلامى، در اسلام پايه ريزى شده، رشد كرده و بزرگ شده اند.

هر دو نوعِ علوم اسلامى كه خدمتتان عرض كردم، جايگاهشان فقط حوزه هاى علميه است. هنگامى كه ما مى خواهيم مشكلى را با ابزارهاى يكى از اين علوم حل كنيم، بايد تنها به سراغ حوزه هاى علميه برويم. اين بارِ سنگين بر عهده حوزه هاى علميه است. الحمد للّه اكنون در كشور ما كم و بيش حرف هايى در اين مورد، زده مى شود؛ اما اين گونه حركت ها بسيار كم هستند.

ما از حوزه هاى علميه انتظار داريم كه تفكر اسلامى را احيا نمايند. از آنها انتظار داريم كه عهده دارِ مسئوليتِ آموزش و تحقيق در علوم اسلامى باشند. از آنها انتظار داريم كه با شناخت و درك روحِ زمان و مكان، تحليل صحيحى از موضوعات جديد و احكامِ آنها به ما ارائه نمايند.