")
توصیه امام سجاد (ع) درباره حقوق جامعه
معصومین(علیهم السلام)

بر توست كه مسلمانان را در برابر خود، همچون خويشاوندان خويش قرار دهى! پس، از آنان هر كه را كهنسال بود همچون پدر خويش و خردسالان آنها را همچون فرزند (يا فرزندان خود)، و همسالان خود را همچون برادرت بدانى. پس در آن‏گاه، خوش دارى كه بر كدام يك از آنان ستم كنى؟ و دوست دارى كه آبروى كدام يك از آنان را بريزى؟ ... و بدان كه گرامى‏ ترين مردم در نزد آنان كسى است كه خير او به مردم برسد و از آنها بى نياز بوده و عفت پيشه باشد.