")
لزوم احترام و پایبندی به قانون
توصیه های عمومی

ما با برادرهاى عزيز خودمان نشستيم و راجع به اين كه «چرا قانون در جامعه ما آن گونه كه بايد احترام داشته باشد، ندارد؟

كجاها قانون شكنى هست؟ ريشه ها و بنيادهاى قانون شكنى چيست؟» با هم بحث كرديم و به پيشرفت ها و نتايجى رسيديم. قرار است ان شاءالله به وسيله رسانه هاى عمومى، راديو و وسايل ديگر، اگر در اختيار ما بود، از نيروهاى فكرى و قلمىِ برادران و خواهران كمك بگيريم و ان شاءالله به سوى حكومتِ قانونْ حركت كنيم.

البته اين كه ما مى گوييم «قانون، حكومت كند»، توجه داريد كه وقتى قانون حكومت مى كند، به ضرر گروهى تمام مى شود. قانون كه حكومت مى كند، آزادى ها را محدود مى كند و دست و بالِ بعضى ها را مى بندد. قانون كه حكومت مى كند، جلوِ بعضى ها را مى گيرد.

از آنجا كه انسان ها، هر قدر هم انسان هاى تربيت شده اى باشند، وقتى كه مى خواهند آنها را كنترل كنند و دست و بالشان را ببندند، مقاومت به خرج مى دهند، طبعاً نقض قانون پيش مى آيد. بنا بر اين بايد راهى پيدا كنيم كه اين محدوديت ها را به حد اقل برسانيم.

يعنى آزادى ها تا جايى كه ممكن است، تأمين شود و مردم هم به قانون احترام بگذارند.

اگر برادران و خواهران، در سطح اجتماع، در پيشرفت يك فكر، همقدم نباشند، همگام نباشند، آن فكر هر چند صحيح و درست و منطقى و اسلامى باشد، نمى تواند كاملًا موفق باشد. در حكومت قانون، همچنان كه ارگان هاى دولتى و نهادهاى انقلابى با هم همكارى مى كنند، ان شاءالله مردم هم بايد از همكارى خودشان كوتاهى نفرمايند.[1]

 

[1] موسوى اردبيلى، عبدالكريم، همپاى ‏انقلاب، 1جلد، دانشگاه مفيد - قم، چاپ: اول، 1385ش.