")
پرهیر از اختلاف
توصیه های عمومی

حياتى ترين مسئله براى حلّ همه مشكلاتى كه گفتم، اين است كه آيا ما در محاسبات خودمان به اينجا رسيده ايم كه در اين زمان و مقطع تاريخى، راهى جز جنگ و اختلاف و حذف همديگر نيست؟! راهْ منحصر به اين است؟

آيا ما بايد همه نيروهاى خود را عليه يكديگر بسيج كنيم و به جان هم بيفتيم؟

گروهى با تهمت، دروغ و راست، جَوسازى، به هر وسيله اى، ديگران را حذف كنند؟ و دسته اى بر دسته ديگر غالب آيد؟

آيا مى گوييد: راه اين است؟

به خداى لا شريك، اگر شما در محاسباتتان به اينجا رسيده ايد، يك فاجعه در پيش خواهد بود. اگر معتقديد ما مى توانيم همه مسائلمان را در كنار هم حل كنيم، من هم به اين نظر اعتقاد دارم و به اين راه دعوت مى كنم.[1]

من خودم، امروز با اينكه كسالت دارم، با شما صحبت مى كنم؛ اما از يك حالتِ خوشى برخوردارم. قبل از اينكه به اينجا بيايم، شوراى سرپرستى راديو و تلويزيون با من ديدار داشتند، عين اين مسئله را كه اكنون با شما مطرح مى كنم به عنوان يك خط فكرى، با آنها مطرح كردم. به آنها گفتم:

شما چه خطى را دنبال خواهيد كرد؟

آنها با صراحت به من گفتند: امام به ما امر كرده و دستور داده است كه ما حق نداريم از جادّه حق و عدل و انصاف كنار برويم.

همچنين آنها گفتند: حضرت امام به ما فرموده اند: شما داراى هر عقيده اى هستيد، عقيده تان براى خودتان محترم است، من كارى با آن ندارم؛ اما اين دستگاه تبليغاتى مال اين امّتِ عظيم است، بايد در كنار مردم باشد. شوراى سرپرستى راديو و تلويزيون قول دادند كه دستور حضرت امام را عمل كنند و من ديدم آثار صدق در حرف هاى آنها آشكار است.

امروز من به آقايان و خانم ها، به شنوندگان محترمْ اين مژده را مى دهم كه نداى وحدت ان شاءالله از دستگاه تبليغاتى شروع مى شود.

اخيراً مدير يكى از روزنامه ها را خواستم، هنگامى كه نزد من آمد، به او گفتم:

تو چندى پيش به من گفتى «من از جهنم مى ترسم»؛ مى خواهم ببينم هنوز هم مى ترسى يا ديگر نمى ترسى؟! گفت: مى ترسم.

گفتم: اگر از جهنم مى ترسى، بدان كه دامن زدن به اختلافات در ميان امّت، جهنم دارد، آتش دارد.

گفت: چه كنم؟ گفتم: به اختلافاتْ دامن نزن! انتقاد بكن! انتقادهاى سازنده بكن! اما اين گرايش ها و اصولًا رسيدن به اينجا كه ما در اين مقطع تاريخى بايد به جان هم بيفتيم، دسته اى دسته ديگر را حذف كنند، اين از كجا آمده است؟ اصلًا چرا اين مسئله در ميان ما مطرح شده است؟[2]

 


[1] موسوى اردبيلى، عبدالكريم، همپاى‏ انقلاب، 1جلد، دانشگاه مفيد - قم، چاپ: اول، 1385ش.

[2] موسوى اردبيلى، عبدالكريم، همپاى ‏انقلاب، 1جلد، دانشگاه مفيد - قم، چاپ: اول، 1385ش.