")
نقد صحیح و سازنده
توصیه های عمومی

برادران عزيز! ما در سطح كشور، مسائل و مشكلاتى داريم. عقيده من و باور من اين است كه ما بايد مردم را در جريان امور قرار دهيم تا مردم به خوبى درك كنند كه در اجتماع چه مى‏ گذرد؛ ولى چگونگىِ طرح كردنِ مسئله، فرق مى ‏كند. يك وقت من مسئله را مطرح مى‏ كنم با اين انگيزه كه جوّى بسازم، مسئله ‏اى بيافرينم، اوضاعى را در هم بريزم، اشكالى را فراهم كنم؛ اين اسلامى نيست، اين حرام است، اين درست نيست.

يك وقت مسئله و مشكل را مطرح مى ‏كنم تا مردم را به كمك بطلبم؛ مردم با نيروها و فكرها و امكاناتى كه در اختيار دارند، همكارى و معاضدت كنند تا مشكل حل شود.

اين گونه، مشكلات را مطرح كردنْ هم اسلامى است و هم صحيح و مردمى است و هم بايد حتماً انجام شود.[1]

 

[1] موسوى اردبيلى، عبدالكريم، همپاى‏ انقلاب، 1جلد، دانشگاه مفيد - قم، چاپ: اول، 1385ش.