")
شروع درس خارج اصول و فقه، استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی
1397/07/04
درس خارج اصول و فقه، استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی از روز چهارشنبه 4 مهر ماه

درس خارج اصول و فقه، استاد حاج سید علی موسوی اردبیلی از روز چهارشنبه 4 مهر ماه  به ترتیب در مدرسه آیت الله گلپایگانی مدرس شماره 40 ساعت 8 صبح و مدرسه خان مدرس شماره15 ساعت 9صبح به وقت رسمی آغاز خواهد شد.