")
شرايط اعتكاف
پرسش: آيا هر گونه روزه، و لو استيجاری و... برای اعتكاف كافی است؟
پاسخ: هر نوع روزه برای صحت اعتكاف كافی است.