")
شرايط اعتكاف
پرسش: آيا زنها هم می توانند معتكف شوند؟ و اگر در روزهای عادت، قرص بخورند (تا از حالت عادت خارج شده و روزه آنها صحيح باشد) و معتكف شوند چه صورت دارد؟
پاسخ: اعتكاف برای زن نيز مستحب است مشروط به اين كه چنانچه شوهر دار است منافی با حقوق او نباشد و پيشگيری از حيض با خوردن قرص اشكال ندارد.