")
نیابت اعتکاف
پرسش: آيا اعتكاف را به نيابت از كسی كه مرده است و يا به نيابت از كسی كه زنده است می توان انجام داد؟
پاسخ: نيابت در اعتكاف از شخص زنده يا مرده، جايز است.