")
نيت اعتكاف
پرسش: زمان نيت اعتكاف چه وقتی می باشد؟ و آيا اول شب می شود نيت كرد؟
پاسخ: زمان نيت اعتكاف، زمان نيت روزه آن است و چنانچه اول شب نيت شود و تا اذان صبح استمرار داشته باشد كافی است.