")
نيت اعتكاف
پرسش: آيا اگر از روی اشتباه، برای اعتكاف واجب، نيت استحباب نمايد (يا بالعكس تكليف چيست؟)
پاسخ: اگر بر اثر اشتباه در تطبيق بوده اشكال ندارد.