")
نفوذ حكم حاکم شرعی
پرسش: حکم يك مجتهد و مرجع تقليد چه زمانی برای مراجع ديگر و مقلدان آنها واجب الاتّباع است؟
پاسخ: اگر مرجع تقليد دارای شرايط مذكوره در رساله باشد، حكم او بر همه حتی بر مجتهدين ديگر هم نفوذ دارد، مگر اين كه عالم باشند به اين كه حكم آن مرجع تقليد بر خلاف واقع است كه در اين صورت نسبت به آنها نافذ نيست.