")
فرق حكم و فتوا
پرسش: فرق بين حكم و فتوا چيست؟
پاسخ: فرق حكم و فتوا در چند چيز است: 1 ـ حكم الزامی است ولی در فتوا الزام نيست. 2 ـ حكم دائماً جزئی است اما فتوا بيان احكام الهی است، بدون آن كه نظر به تطبيق آنها بر مواردش باشد. 3 ـ حكم گاهی در موضوعات واقع می‎شود، مانند حكم كردن بر حرز بودن چيزی تا قطع دست دزد بر او مترتب شود و يا حكم كردن به رشد يتيم تا اموالش به او داده شود. 4 ـ سعه دائره فتوا مربوط به مفتی و مقلدين او است ولی دائره حكم وسيع است و به همه نافذ است.