")
عمل بدون تقليد
پرسش: كسی که چند سال عبادت خود را بدون تقليد انجام داده است، وظيفه‎اش چيست؟
پاسخ: اگر عمل او بر طبق نظر مجتهدی كه در آن زمان وظيفه‎اش تقليد از او بوده و يا فعلاً وظيفه‎اش تقليد از اوست صحيح باشد، اعاده لازم ندارد.