")
احضار ارواح
پرسش: حكم شرعی انجام تعليم و تعلم احضار ارواح چيست؟
پاسخ: اشكال شرعی ندارد ولی نوعا بی اساس است و رفتن به دنبال اين كارها عمر و امكانات ديگر انسان را به هدر می دهد.