")
احضار ارواح
پرسش: مراجعه به كسانی كه احضار ارواح می كنند برای تشخيص قاتل آيا جايز است؟
پاسخ: اصل كار فی الجمله ممكن است و حرام نيست، ولی غالب مدعيان صادق نيستند و نظر آن ها حجت شرعی نيست، مگر آن كه شواهد و قرائنی ارائه كنند كه سبب يقين شود.