")
احضار ارواح
پرسش: آيا احضار روح اشكال دارد يا خير؟
پاسخ: مورد سؤال مسئله ی فقهی نيست و لكن احضار ارواح از راه صحيح اگر باشد فی حد نفسه اشكال ندارد ولی اگر مقدمه اش حرام باشد و يا نتيجه ی محرمه ای بر او مترتب شود اشكال پيدا می كند و بيشتر اشخاصی كه ادعا می كنند مورد اعتماد نيستند.