")
ادعای پرداخت حق سرقفلی توسط مستأجر
پرسش: مستأجری چند سال است، محلی تجاری را برای کسب اجاره کرده است و مدعی است سر قفلی را پرداخت کرده، اما مدرکی دال بر پرداخت سرقفلی به مالک ندارد، مالک نیز دریافت سرقفلی را انکار می‌کند و برای انکارش نیز مدارکی ارائه می‌کند، الف ـ آیا حق سرقفلی به این مستأجر تعلق دارد. ب ـ همانطور که مستحضر هستید اجاره بها بدون پرداخت سرقفلی زیادتر است از اجاره بها با پرداخت سرقفلی؟ آیا این مستأجر باید اجاره بهای زیادتر را بپردازد یا کمتر را؟ ج ـ آیا در هنگام تخلیه به چنین مستأجری سرقفلی تعلق می‌گیرد یا خیر؟
پاسخ: الف و ب و ج: نظر به آنکه وجود سرقفلی مورد اختلاف است به محاکم صالحه مراجعه شود.