")
اجاره مشروط به قرض
پرسش: اگر شخصی منزل خود را به کمتر از قیمت حقیقی اجاره دهد و در عوض شرط کند که مبلغی را از مستأجر قرض بگیرد، آیا حکم ربا موجود است؟
پاسخ: اجاره مشروط به قرض مشروع است و ربوی نمی‌باشد.